Bespoke men’s kimono shop offering tailoring and coordination that redefines the kimono.

Collection

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥58,300(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥55,000(Includes handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥60,500(Includes handling fees)

Kakuobi

¥38,500(Includes handling fees)

Kakuobi

¥42,900(Includes handling fees)

Kakuobi

¥48,400(Includes handling fees)

Kakuobi

¥38,500(Includes handling fees)

Heko Obi(soft sash)

¥20,900(Includes handling fees)

Heko Obi(soft sash)

¥25,300(Includes handling fees)

Wooden sandals

¥22,000(Includes handling fees)

Haori himo

¥14,300(Includes handling fees)

\ FOLLOW ME /