Bespoke men’s kimono shop offering tailoring and coordination that redefines the kimono.

Collection

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥53,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥50,000+(handling fees)

Cotton Kimono(Katakai/Niigata)

¥55,000+(handling fees)

Kakuobi

¥35,000+(handling fees)

Kakuobi

¥39,000+(handling fees)

Kakuobi

¥44,000+(handling fees)

Kakuobi

¥35,000+(handling fees)

Heko Obi(soft sash)

¥19,000+(handling fees)

Heko Obi(soft sash)

¥23,000+(handling fees)

Wooden sandals

¥20,000+(handling fees)

Haori himo

¥13,000+(handling fees)

\ FOLLOW ME /